Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

Per jaar worden ongeveer 30.000 bestuurders betrapt op het gebruik van alcohol. Volgens schattingen vallen er jaarlijks 200 doden ten gevolge van een aanrijding, waarbij drankgebruik in het spel was. Enkele duizenden mensen raken gewond. Het Openbaar Ministerie besteedt ongeveer een derde van haar tijd aan het afhandelen van alcoholverkeersdelicten!

Invloed op rijvaardigheid
Toename ongevalskans
Effecten van alcohol
Wetgeving
Werkwijze politie
Omrekenen van UG/l naar BAG
Invordering rijbewijs
Voorkomen is beter dan genezen

Invloed op rijvaardigheid

De belangrijkste gevolgen van het gebruik van alcoholhoudende drank zijn:

Symptoom Gevolg
Verminderde waarneming U ziet minder wat er links en rechts van U gebeurt (de tunnelblik).
Vertraagd reactievermogen Minder controle over been- en armspieren, dus een latere reactie.
Afname concentratie De verdovende invloed van alcohol maakt dat je minder goed oplet.
Overmoedigheid Onder invloed denk je meer te kunnen en neem je meer risico's.

Toename ongevalkans

Door de verminderde rijvaardigheid na alcoholgebruik wordt de kans op een ongeval aanmerkelijk vergroot. Per hoeveelheid gedronken alcoholhoudende drank treden de volgende verschijnselen bij de gemiddelde mens op.

Effecten van alcohol

0 - 0,5 promille (1 glas voor vrouwen, tot 2 glazen voor mannen)

 • Polsslag en ademhaling sneller
 • Bloedvaten verwijden zich
 • Smaak en reuk gaan achteruit
 • Pijngevoel vermindert
 • Eetlust neemt toe
 • Stemming en gedrag veranderen
 • Reactievermogen in het verkeer vermindert.

0,5 - 1,5 promille(tot 7 glazen voor vrouwen tot 10 glazen voor mannen)

 • Stemming en gedrag veranderen zeer duidelijk
 • Zelfoverschatting doet zijn intree.
 • Verdovend effect op natuurlijke remmingen begint duidelijk merkbaar te worden.
 • Geheugen wordt minder.
 • Beoordelen van situaties wordt lastiger, reactiesnelheid wordt minder.
 • Coördinatie van de spieren wordt aangetast.
 • Links en rechts van de gezichtsas wordt minder waargenomen.

1,5 - 3,0 promille (tot 12 glazen voor vrouwen, tot 20 glazen voor mannen)

 • Eerder genoemde effecten worden nog sterker
 • Gedrag wordt emotioneel
 • Zelfkritiek verdwijnt
 • Het gezicht wordt rood en zwelt op, de pupillen verwijden zich.
 • Kans op misselijkheid en braken wordt groot.

3,0 - 4,0 promille (tot 16 glazen voor vrouwen, tot 26 glazen voor mannen)

 • De zintuigen raken verdoofd, de drinker is totaal in de war
 • Wat hij hoort en ziet dringt nauwelijks tot hem door.

4,0 promille en meer ( 16 glazen + voor vrouwen, 26 glazen + voor mannen)

 • Kans op bewusteloosheid zeer groot.
 • Levensgevaar aanwezig door demping van het centrale zenuwstelsel,waardoor ademhalingscentra in de hersenen verlamd raken.

Wetgeving

De wetgever stelt de normen vast. Deze zijn vastgelegd in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.

Artikel 8 lid 1

Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.[/wet]

Dit is de standaard artikel voor het rijden onder invloed. Dit artikel wordt gebruikt voor diegenen, die onder invloed zijn van onder andere verdovende middelen.

Dit artikel wordt ook gebruikt als bij alcoholgebruik om wat voor reden dan ook geen meting gedaan kan worden door middel van een bloedproef of een ademtest. Denk bijvoorbeeld aan zwaargewonden, die behandeld worden in het ziekenhuis. Dit artikel ligt bewijstechnisch nogal moeilijk, aangezien uit feiten en omstandigheden bewezen moet worden, dat de bestuurder onder invloed was van bedoelde stof.

Artikel 8 lid 2

Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, als bestuurder te doen besturen of als begeleider op te treden na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

 1. het alcoholgehalte in zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
 2. het alcoholgehalte in zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.[/wet]

Hoe het alcoholgehalte wordt gemeten staat hieronder omschreven bij "werkwijze politie" hieronder.

Artikel 8 lid 3

In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel

b. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed,

indien:

1° sedert de datum waarop hem voor de eerste maal een rijbewijs voor de categorie AM of T is afgegeven nog geen zeven jaren zijn verstreken en hij op het tijdstip van afgifte van dat rijbewijs de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,

2°. sedert de datum waarop hem voor het eerst een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken en hij op het tijdstip van afgifte van dat rijbewijs de leeftijd van ten minste achttien jaar heeft bereikt, dan wel

3°. indien sedert de datum waarop hem voor het eerst een rijbewijs voor de categorie B is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken en hij op het tijdstip van afgifte van het rijbewijs voor de categorie B nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, ongeacht of hij op dat tijdstip van afgifte van het rijbewijs voor de categorie B al in het bezit was van een rijbewijs voor de categorie AM of T.

Artikel 8 lid 4

Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een ieder die zonder dat aan hem een rijbewijs is afgegeven een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.

Artikel 8 lid 5

Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, als bestuurder te doen besturen of als begeleider op te treden na gebruik van een of meer van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen stoffen als bedoeld in het eerste lid, waardoor het gehalte in zijn bloed van de bij de stof vermelde meetbare stof, of in geval van gebruik van meer stoffen als bedoeld in het eerste lid die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn als groep, het totale gehalte in zijn bloed van de bij die stoffen vermelde meetbare stoffen, bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan de daarbij vermelde grenswaarde. Indien een van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen stoffen of alcohol in combinatie wordt gebruikt met een of meer andere van deze aangewezen stoffen of met een van de stoffen als bedoeld in het eerste lid die niet bij deze algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, geldt voor iedere aangewezen stof of alcohol afzonderlijk een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen grenswaarde. Die grenswaarde is gelijk aan de laagst meetbare hoeveelheid van die stof of alcohol die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn.

Dit artikel richt zich op de rijschoolhouder en de begeleider.

Artikel 8 lid 6

Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede, derde of vijfde lid is omschreven.

Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

De 0,2‰ limiet geldt voor de beginnende bestuurder gedurende de eerste vijf jaar nadat je je rijbewijs hebt ontvangen. Kort gezegd komt de nieuwe regel op het volgende neer: Méér dan 0,2‰ alcohol? Niet meer rijden!

Vaak volgt de vraag hoeveel iemand mag drinken zonder strafbaar te zijn. De standaard grens is gezet op 220 Ugl, oftewel 0,5 promille. (Voor de beginnende bestuurder en voor de brom-snorfietser tot 24 jaar dus 0,2 promille).

Ja, hoor ik U zeggen, maar hoeveel glaasjes zijn dat nu? Daar is helaas geen passend antwoord op te geven. Dit hangt af van diverse factoren, zoals uw gewicht, uw lichamelijke gesteldheid en gezondheid, uw eetgewoonte, wanneer het laatste drankje is genuttigd en nog een aantal factoren.

Normaal gesproken bent U met twee net gedronken glazen alcoholhoudende drank aan uw taks voor wat betreft het rijden onder invloed. Voor de beginnende bestuurder en brom-snorfietser tot 24 jaar is dit nog minder. Overigens maakt het niets uit welke alcoholische drank U nuttigt. In alle drankjes zit, mits in de juiste glazen geschonken,namelijk dezelfde hoeveelheid alcohol. Oftewel, een borreltje heeft evenveel alcohol als een pilsje.

Iedere bestuurder is verplicht om mee te werken aan een blaastest. Weigert U dan levert de weigering op zich al een misdrijf op, welke zwaar wordt bestraft. Een weigering staat bij de rechter gelijk aan de hoeveelheid drank, die de hoogste veroordeling oplevert.

Werkwijze politie

In eerste instantie moet U op straat een blaastest uitvoeren. Dit handzame apparaatje geeft de politie een indicatie of U wel of niet boven de wettelijke norm ligt. De uitslag kan dan zijn een P, Geen alcohol of alcoholconcentratie lager dan 170 µg/l, P/A, Alcoholconcentratie hoger dan 170 µg/l maar lager dan 300 µg/l, A, Alcoholconcentratie hoger dan 300 µg/l maar lager dan 430 µg/l, AG, Alcoholconcentratie hoger dan 430 µg/l maar lager dan 650 µg/l of G/F, Alcoholconcentratie hoger dan 650 µg/l. 

Geeft het apparaat een andere letter dan deze "P" heeft U kennelijk te veel gedronken en wordt U door de politie aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

U moet dan nog een keer blazen, maar dan op een ademanalyseapparaat. U krijgt hier vier blaaskansen, waarvan er twee goed moeten zijn. Dit is een groter apparaat welke zeer nauwkeurig uw alcoholwaarde registreert. Aan de hand van deze uitslag weet de politie wat de vervolgprocedure is. Als u deze blaastest weigert, krijgt u onverbiddelijk de zwaarste straf opgelegd.

Mocht U het blazen (na een herkansing) niet goed kunnen volbrengen, wordt overgegaan tot het nemen van een bloedproef. Dit gebeurt door een arts. Als deze arts van oordeel is, dat het niet verstandig is om bloed af te nemen, bestaat er nog een derde mogelijkheid, namelijk de urineproef.

Omrekenen ug/l naar promille

ugl = uitslag na ademanalyse
promille = uitslag van bloedproef

UGL-Promille UGL-Promille UGL-Promille UGL-Promille
100 ---- 0,23
120 ---- 0,28
140 ---- 0,32
160 ---- 0,37
180 ---- 0,41
200 ---- 0,46
220 ---- 0,50
250 ---- 0,57
300 ---- 0,69
330 ---- 0.75
350 ---- 0,80
400 ---- 0,92
440 ---- 1,00
450 ---- 1,03
500 ---- 1,15
550 ---- 1,25
600 ---- 1,38
650 ---- 1,49
660 ---- 1.50
700 ---- 1,61
750 ---- 1,72
800 ---- 1,84
850 ---- 1,95
880 ---- 2,00
900 ---- 2,07
950 ---- 2,18
990 ---- 2,25
1000 --- 2,30
1050 --- 2,41
1100 --- 2,50
1200 --- 2,64
1250 --- 2,76

Deze tabel geeft niet de exacte waarden aan. Hieraan kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend.

Invordering rijbewijs

Naast de dagvaarding is de politie wettelijk verplicht uw rijbewijs in te vorderen indien bij een niet-beginnend bestuurder:

 • Een alcoholgehalte hoger dan 570 ug/l (1,3 o/oo) wordt gemeten;
 • U weigert mee te werken aan een adem-, bloed-, of urine- onderzoek;
 • Bij bloed- of urineafname vermoedt wordt dat de ademanalyse hoger zou zijn dan 570 Ug/l.

Is uw uitslag hoger dan 570 ug/l (1,3 o/oo) en lager dan 800 Ug/l (1,8 o/00) of bent u eerder gepakt voor het rijden onder invloed met een uitslag hoger dan 350 ug/l, moet u verplicht een driedaagse cursus volgen. De 'Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer' is een 'bijscholing'. De kosten van deze cursus kunt u vinden op de website van het CBR.  Als u weigert om aan deze cursus deel te nemen, kan een ongeldig verklaring van het rijbewijs volgen!

Bij de beginnend bestuurder gelden andere waarden. Het rijbewijs van de beginnend bestuurder wordt invorderd, als de ademanalyse van een beginnend bestuurder meer dan 350 Ug/l (0,8 promille) aangeeft. Bij een promillage van meer dan 570 Ug/l (1,3 o/oo) is een beginnende bestuurder zijn rijbewijs in ieder geval tot aan de zitting kwijt.

Zie ook: Hoe kunt U uw rijbewijs kwijtraken?

Ook als u drugs / geneesmiddelen gebruikt heeft en een voertuig bestuurt, kunt U strafbaar zijn. U kunt beter preventief te werk gaan. Bestel een taxi eventueel met een tweede chauffeur. De taxi brengt u thuis en de tweede chauffeur brengt uw auto thuis.

Voorkomen is beter dan genezen.

Een taxi is altijd goedkoper dan de goedkoopste boete. Andere mogelijkheden zijn de nachtbus of afspraken maken wie er (niet) drinkt.

Denk er aan, dat na een avondje stappen de volgende morgen niet alleen een kater kan opleveren, maar ook nog een proces-verbaal wegens het rijden onder invloed. Immers alcoholresten blijven vrij lang in het lichaam aanwezig. Deze kunnen er voor zorgen, dat u de volgende morgen nog teveel onder invloed bent om deugdelijk te kunnen rijden.

Als u trouwens een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd door de rechter, betekent dit, dat U ook niet met een snorfiets of bromfiets mag gaan rijden. Dit zijn namelijk motorrijtuigen in de zin van de wet.

Meer over alcohol kunt U vinden op de tweede pagina alcohol.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.