De Grondwet krijgt een algemene bepaling die uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze zal voor artikel 1 worden toegevoegd en luiden: 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.'

Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Over deze voorgenomen Grondwetswijziging en de redenen hiervoor heeft het kabinet een brief naar de beide Kamers gestuurd.

Doorslaggevend voor het kabinet is dat de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde de standaard is en hier in veel constituties van andere landen expliciet naar wordt verwezen. De Staatscommissie Grondwet had geadviseerd een algemene bepaling op te nemen in de Grondwet. Het kabinet heeft opnieuw gekeken naar het opnemen van een algemene bepaling in vervolg op een verzoek van de Eerste Kamer in maart dit jaar.

Het kabinet zal op basis van bovengenoemd voorstel een Grondwetswijzigingsvoorstel voorbereiden.