Verkeerstekens zijn er niet voor niets, ze moeten opgevolgd worden.

Art. 62: Opvolgen verkeerstekens.

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Het maakt niet uit of een bord wel of niet volgens de voorschriften is geplaatst. De weggebruiker hoeft zich dit niet af te vragen, als een verkeersteken is aangebracht, geldt het gebod of verbod.

Art. 63: Tekens boven regels

Verkeerstekens gaan voor verkeersregels voor zover deze regels met de tekens onverenigbaar zijn.

In het geval een verkeerstekens iets anders regelt dan de verkeersregel, is het teken van toepassing en vervalt de regel.

Artikel 63a: Tijdelijk geplaatste of toegepaste verkeerstekens

Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.

In Hoofdstuk IV, paragraaf 1, onderdeel 1, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens is bepaald dat verkeerstekens op het wegdek wit zijn, tenzij voor een afzonderlijk teken anders is bepaald. In hetzelfde onderdeel is bepaald dat bij tijdelijke toepassing de kleur van het verkeersteken in ieder geval een andere kleur dan wit moet zijn.

In de praktijk leidde dit tot verwarring omdat er zich dan bij tijdelijke toepassing van verkeerstekens op het wegdek tegelijkertijd op dezelfde plek tijdelijke en andere verkeerstekens kunnen bevinden met dezelfde betekenis (zoals bijvoorbeeld de doorgetrokken streep die krachtens artikel 76 RVV 1990 niet naar links mag worden overschreden), zonder dat duidelijk was of geregeld was welke van die verkeerstekens bestuurders moeten volgen.

Het gewijzigde artikel 63a RVV 1990 voorziet daarom in de regeling dat bij een onverenigbaarheid van de tijdelijke en de andere verkeerstekens op het wegdek, de tijdelijke verkeerstekens boven die andere verkeerstekens gaan.

Artikel 63b: Tekens maximum snelheid

  1. Wanneer verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden een hogere snelheid aangeven dan:
    • de in de artikelen 20, onderdeel b, 21, onderdeel b, en 22 vastgestelde maximumsnelheden, of
    • de ingevolge een ministeriĆ«le regeling krachtens artikel 86a geldende maximumsnelheid, of
    • de in artikel 45 aangegeven snelheid,
    geldt de laagste aangegeven snelheid.
  2. Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Door middel van bord A3 van bijlage 1 bij het RVV 1990 wordt de maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord aangegeven. De maximumsnelheid kan ook worden aangegeven door middel van bord A1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

In de praktijk komt het voor (bijvoorbeeld bij files of wegwerkzaamheden) dat door middel van bord A3 een lagere maximumsnelheid wordt aangegeven dan ter plekke door middel van bord A1 is aangegeven. Voor de handhaving van de op bord A3 aangegeven snelheid gaf dit problemen omdat een bestuurder zich kan beroepen op het feit dat bord A1 een hogere snelheid aangaf.

Door de wijziging van artikel 63a RVV 1990 gaat de door middel van bord A3 aangegeven maximumsnelheid voor die welke is aangegeven door middel van bord A1. Door de wijziging geldt deze voorrang ook voor de andere manieren waarop krachtens het RVV 1990 een maximumsnelheid kan worden aangegeven.

Artikel 64: Verkeerslichten boven verkeerstekens.

Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens die de voorrang regelen.

Dit betekent, dat als een aanrijding plaatsvindt omdat een partij door rood is gereden, zal deze gedraging zwaarder aangerekend worden dan de bestuurder die weliswaar door groen reed, maar volgens de verkeerstekens voorrang had moeten verlenen.

Artikel 64a

Verkeersborden mogen op een elektronisch signaleringsbord worden weergegeven.

Het gewijzigde artikel 64a RVV 1990 regelt dat verkeersborden op een elektronisch signaleringsbord mogen worden weergegeven. In de praktijk gebeurde dit al lang. De weergave op signaleringsborden riep vragen op over de juridische status daarvan.

Door deze wijziging hebben de op signaleringsborden weergegeven verkeersborden eenduidig dezelfde juridische status als de niet op die wijze aangegeven verkeersborden.