Vrijstelling van bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), ten behoeve van de ambtenaren van het landelijk politiekorps en de Politieacademie.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Verzocht is om duidelijk onderscheid te maken tussen de voorschriften en beperkingen van de vrijstelling;

Grondslag van vrijstelling overwegende, dat de politie een openbare dienst is als bedoeld in artikel 147 van de Wegenverkeerswet 1994;

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG

Belangenafweging en motivering

overwegende, dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven (art. 3 Politiewet 2012) en dat in het licht van deze vrijstelling ook de onderwijstaak van Politieacademie en het team OBT hieronder vallen; dat, voor zover zij op grond van artikel 91 van het RVV 1990 niet reeds van de bepalingen van het RVV 1990 mogen afwijken, het voor een goede uitvoering van deze taken gewenst is, dat aan de politie vrijstelling wordt verleend van de bepalingen van het RVV 1990; in het kader van dit besluit wordt verstaan onder ‘politie’, het landelijk politiekorps als bedoeld in de Politiewet 2012 en de Politieacademie als bedoeld in de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

Gelet op artikel 147 van de Wegenverkeerswet

BESLUIT:

 1. in te trekken de volgende vrijstelling RVV 1990: van 18 januari 2016, met Datum kenmerk: RWS-2016/2433; 25 november 2016 
 2. aan de politie ten behoeve van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a tot en met c, van de Politiewet 2012, en studenten en personeel van het LSOP, bedoeld in artikel 10 van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, alsmede aan de rijksrecherche ten behoeve van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder d, van de Politiewet 2012, tot 1 januari 2022, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het RVV 1990;
 3. aan het uitoefenen van de bevoegdheden, ontleend aan de vrijstelling en ontheffing, de volgende voorschriften te verbinden
  1. bij gebruikmaking van aan deze vrijstelling ontleende bevoegdheden dient de veiligheid van het verkeer zoveel mogelijk te worden gewaarborgd en dienen de in de brancherichtlijn verkeer politie 2021 opgenomen voorschriften ten aanzien van het gedrag in het verkeer te worden nageleefd
  2. gebruik van deze vrijstelling ten behoeve van onderwijs of trainingsdoeleinden vindt slechts plaats onder toezicht van docenten of examinatoren van de Politieacademie of het team Operationele Begeleiding en Training van het landelijk politiekorps;
  3. indien er sprake is van rijonderricht zijn de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen van overeenkomstige toepass
 4. Aan deze vrijstelling is de volgende beperking verbonden:
  De vrijstelling is slechts geldig indien bevoegdheden die worden ontleend aan deze vrijstelling noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opgedragen taak.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.