|De brief die een verdachte van de Officier van Justitie ontvangt in geval van een tegenonderzoek door middel van bloedafname.

Bijlage 2: Modelbrief Officier van Justitie

PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE _______________

Aan:

Betreft: tegenonderzoek bloedalcoholgehalte

Parketnr.:

Naar aanleiding van uw mededeling dat u in bovenvermelde zaak een tegenonderzoek wenst te doen uitvoeren naar het bloedalcoholgehalte, bericht ik u dat u een keuze kunt maken uit de vier op bijgaand informatieblad genoemde laboratoria. Ik verzoek u mij schriftelijk mede te delen op welk laboratorium uw keuze is gevallen, opdat ik ervoor kan zorgdragen dat het bloedmonster naar dat laboratorium wordt verzonden.

Ik wijs u er nog op dat de kosten van het tegenonderzoek voor uw rekening komen en dat het laboratorium eerst tot een tegenonderzoek overgaat nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

Ten aanzien van de hoogte van het bedrag, de manier waarop kan worden betaald en de gegevens die bij de betaling dienen te worden vermeld, verwijs ik tevens naar bijgaand informatieblad. Het resultaat van het tegenonderzoek wordt u te zijner tijd door het door u aangewezen laboratorium medegedeeld.

Mocht u echter binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief niet schriftelijk hebben gereageerd, ga ik er van uit dat u op het tegenonderzoek geen prijs meer stelt.

De officier van justitie,

 

Bij de betaling aan het laboratorium van uw keuze moet duidelijk worden vermeld: ’tegenonderzoek bloedalcoholbepaling’ en de naam en het adres van de verdachte.

Bij gebruikmaking van een giro- of bankrekening van een ander dan de verdachte zelf (bijvoorbeeld van echtgeno(o)te) of raadsman) mag dit geen aanleiding tot misverstanden kunnen geven.

De kosten van het tegenonderzoek bedragen € 136,13. Pas na betaling van dit bedrag voert het laboratorium het tegenonderzoek uit.

Laboratorium voor Klinische Farmacie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

1e Oosterparkstraat 179
1091 HA Amsterdam-Oost
contactpersoon: dr. W. Lameijer
telefoon: 020-5993026
postgiro: 32044 t.n.v.
Patiëntenboekhouding Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam

Laboratorium der Apotheek van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt

Dr. Molenwaterplein 40
3015 GD Rotterdam
contactpersoon: dr. A.G. Vulto/dhr. R. Kleppestö
telefoon: 010-4633672 of 4633142
postgiro: 236100 t.n.v. Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt te Rotterdam

Laboratorium der Apotheek van het Academisch Ziekenhuis Groningen

Oostersingel 59
Postbus 30001
9700 RB Groningen
contactpersoon: dr. D.R.A. Uges
telefoon: 050-3614080 of 3619111
reknr: 16.22.53.494 t.n.v. Staf Apotheek AZG Klinisch-chemisch

Laboratorium van het De Wever Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 5
6401 CX Heerlen
contactpersoon: dr. L.W.J.J.M. Westerhuis/mw. M.L.F. Poetschlack-Sieler
telefoon: 045-5766340 of 5767802
postgiro: 1031890 t.n.v. De Wever Ziekenhuis te Heerlen