Moet een agent zich legitimeren als je daarom vraagt?

Een agent in burger dient zich altijd te legitimeren. Een agent in uniform dient zich te legitimeren op verzoek. De agent hoeft daarbij zijn legitimatie NIET af te geven maar slechts te tonen.

Bovenstaande geldt uiteraard slechts indien de situatie het toelaat. Als de agent geen mogelijkheid om zijn legitimatie te tonen zal hij dat doen bij eerstvolgende gelegenheid.

Voorbeeld:
Indien een agent een gewapend persoon aan gaat houden zal hij op diens verzoek niet eerst zijn legitimatie tonen. Achteraf op het bureau, als er gelegenheid voor is, kan dit alsnog gebeuren.

In art. 12 van de Grondwet staat:

[wet]Art. 12 Grondwet

Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.[/wet]

De genoemde uitzonderingen staan in de wet op het binnentreden.

[wet]Artikel 1 van de wet op het binnentreden:

Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Indien twee of meer personen voor hetzelfde doel in een woning binnentreden, rusten deze verplichtingen slechts op degene die bij het binnentreden de leiding heeft.

Indien de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen naar redelijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, gelden deze verplichtingen slechts voor zover de naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd.[/wet]

Vervolgens staat in de ambtsinstructie voor de Nederlandse politie en de KMAR dat een legitimatieplicht alleen bestaat bij het optreden in burgerkleding. In uniformkleding hoeft alleen een legitimatie te worden getoond als er om wordt gevraagd. En dan nog ligt het aan de situatie zelf of aan deze "verplichting" voldaan zal worden.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.