Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Hierbij treft u aan de Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013). Deze nieuwe Circulaire bevat, evenals de Circulaire Wapens en Munitie 2012 II (CWM 2012- II), wijzigingen ter versterking van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport.

In aanvulling op de in de CWM 2012-II opgenomen bepalingen inzake de certificering van schietsportverenigingen, de verplichte wedstrijddeelname voor verlofhouders en een opbouwstelsel in toegestane wapentypes voor jonge en onervaren sportschutters, bevat de CWM 2013 een nieuw aanvraagproces voor het verkrijgen van een wapenverlof voor de schietsport.

Deze uitbreiding van het aanvraagproces op basis van risicofactoren door middel van de vragenlijst en overige informatiebronnen, heb ik aangekondigd in mijn brief aan de Tweede Kamer van 26 september 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 33033 nr. 9).

Naast voornoemde aanpassingen, bevat deze CWM nieuwe bepalingen ten aanzien van de regulering van de airsoftsport. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2012 (Kamerstukken II, Vergaderjaar 2011–2012, 33033 nr. 6) heeft de Staatssecretaris aangekondigd een regeling te scheppen voor het gebruik van airsoftapparaten. Een en ander vindt zijn uitwerking in de Regeling Wapens en Munitie (RWM), die op dit punt eveneens wordt aangepast. De in deze Circulaire opgenomen bepalingen ten aanzien van airsoftapparaten, vormen een uitwerking van hetgeen in de RWM op dit punt is opgenomen.

Ook bevat deze nieuwe Circulaire bepalingen ten aanzien van het verzamelen van messen. Met de inwerkingtreding van de aanpassing van de Wet Wapens en Munitie op 1 mei 2012 (Stb. 2011, 447) zijn veel messen in Nederland verboden. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel op 16 februari 2011 heeft de Staatssecretaris toegezegd een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor verzamelaars. Aan deze toezegging wordt in deze Circulaire uitwerking gegeven. Messen die voor 1 mei 2012 niet verboden waren, maar dat met de inwerkingtreding van voornoemde wet wel zijn geworden, mogen onder de voorwaarden die in deze Circulaire zijn opgenomen worden verzameld.

Voor verzamelaars van dergelijke messen geldt op dit moment een tijdelijke vrijstellingsregeling, die is opgenomen in artikel 20a van de RWM. Deze vrijstellingsregeling vervalt per 1 maart 2013. Tot die tijd hebben verzamelaars van messen de tijd om binnen de kaders van deze Circulaire, een ontheffing voor hun verzameling aan te vragen. Een van de voorwaarden voor het verzamelen van deze messen is het lidmaatschap van een door de Minister van Veiligheid en Justitie erkende messenverzamelaarsvereniging. De voorwaarden waaronder een wapenverzamelaarsvereniging erkend kan worden, zijn eveneens opgenomen in enkele nieuwe bepalingen in deze Circulaire.

Ten slotte bevat deze Circulaire diverse technische en inhoudelijke aanpassingen die voortvloeien uit de evaluatie van de CWM 2010 en ervaringen uit de praktijk. Ten aanzien van de in deze circulaire opgenomen introducéregeling, merk ik op dat deze het komende jaar zal worden bezien.

De Circulaire Wapens en Munitie 2013 treedt per 16 januari 2013 in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2012-II (Stcrt. 2012, 19854).

’s-Gravenhage, 10 januari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten.


Opmerkelijk

Inbreker valt in slaap in dakgoot

Voor een inbreker in Noordwijk was het nachtwerk wellicht iets te zwaar. De politie trof de man slapend in een dakgoot aan, terwijl naast hem gereedschap lag dat geschikt was om ermee in te breken.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors