Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

INLICHTINGENFORMULIER – eerste aanvraag wapenverlof/akte

1

Heeft u te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van anderen?

O JA – O NEE

Zo ja kunt u dan aangeven wat die omstandigheden zijn?

..................................

..................................

2

Bent u binnen de afgelopen acht jaar, door middel van een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?

O JA – O NEE

3

Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

O JA – O NEE

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

..................................

..................................

4

Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter de handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang met vuurwapens kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

O JA – O NEE

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

..................................

..................................

5

Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

O JA – O NEE

6

Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of andere beperkingen, die een veilige omgang met vuurwapens belemmeren?

O JA – O NEE

Indien ja, kunt u dit kort toelichten

..................................

7

Verkeren, voor zover u bekend, huisgenoten in criminele kringen of in de omstandigheden van vorenstaande vragen waardoor de aanwezigheid van vuurwapens in uw woning, een gevaar kunnen vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

O JA – O NEE

O GEEN HUISGENOTEN

8

Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?

.............................

Referenten

Nader onderzoek politie: nader gesprek, referentenonderzoek, verklaring arts

Indien u één van de vragen van het vragenformulier niet naar waarheid heeft beantwoord, zult u reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht en zal de politie overgaan tot een weigering van het verlof of jachtakte).

Indien in de eerste fase van het aanvraagproces blijkt van enige bezwaren of twijfel omtrent uw betrouwbaarheid dan zal de politie extra instrumenten inzetten. De politie zal u in dat geval allereerst uitnodigen voor een nader gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke omstandigheden. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over u aan te scherpen. Indien de politie twijfels blijft houden over uw mentale stabiliteit, dan zal de politie u, zoals dat thans ook in de praktijk gebeurt, vragen een verklaring van een arts te overleggen waarin deze vanuit medisch oogpunt beziet of er indicaties zijn waardoor aan u het bezit van een vuurwapen al dan niet kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van het verlof.

U verklaart hierbij dat de door u opgegeven referenten bereid zijn om een verklaring af te geven ter bevestiging van bovenstaande vragen en beantwoording van eventuele andere vragen die relevant kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Referenten moeten 18 jaar of ouder zijn.

Referent 1 – huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)

Naam + voorletters:

Adres + postcode Woonplaats:

Telefonisch bereikbaar onder nummer:

E-mailadres:

Relatie ten aanzien van aanvrager:

Referent 2 – (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont

Naam + voorletters:

Adres + postcode Woonplaats:

Telefonisch bereikbaar onder nummer:

E-mailadres:

Relatie ten aanzien van aanvrager:

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum:

Handtekening aanvrager:

Behandelend ambtenaar:.....

Dienstnummer: .....

verklaart bovenstaande informatie te hebben onderzocht en heeft indien van toepassing de informatie besproken met de naast hogere ambtenaar (Naam): .....

waarna de informatie uit dit inlichtingenformulier als zodanig is geaccepteerd

Deze informatie zal bij het verdere behandelingproces worden betrokken.

Datum:

Naam + voorletters

Ondertekening:

 

Opmerkelijk

Diepvriesdief voor tweede keer aangehouden

De diepvriesdief heeft op 3 december 2011 opnieuw toegeslagen in zijn woonplaats Harderwijk. Zaterdagochtend werd de 39-jarige man voor de tweede maal aangehouden door de politie.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors