Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Per jaar worden ongeveer 30.000 bestuurders betrapt op het gebruik van alcohol. Volgens schattingen vallen er jaarlijks 200 doden ten gevolge van een aanrijding, waarbij drankgebruik in het spel was. Enkele duizenden mensen raken gewond. Het Openbaar Ministerie besteedt ongeveer een derde van haar tijd aan het afhandelen van alcoholverkeersdelicten!

Invloed op rijvaardigheid
Toename ongevalskans
Effecten van alcohol
Wetgeving
Werkwijze politie
Omrekenen van UG/l naar BAG
Invordering rijbewijs
Voorkomen is beter dan genezen

Invloed op rijvaardigheid

De belangrijkste gevolgen van het gebruik van alcoholhoudende drank zijn:

Symptoom Gevolg
Verminderde waarneming U ziet minder wat er links en rechts van U gebeurt (de tunnelblik).
Vertraagd reactievermogen Minder controle over been- en armspieren, dus een latere reactie.
Afname concentratie De verdovende invloed van alcohol maakt dat je minder goed oplet.
Overmoedigheid Onder invloed denk je meer te kunnen en neem je meer risico's.

Toename ongevalkans

Door de verminderde rijvaardigheid na alcoholgebruik wordt de kans op een ongeval aanmerkelijk vergroot. Per hoeveelheid gedronken alcoholhoudende drank treden de volgende verschijnselen bij de gemiddelde mens op.

Effecten van alcohol

0 - 0,5 promille (1 glas voor vrouwen, tot 2 glazen voor mannen)

 • Polsslag en ademhaling sneller
 • Bloedvaten verwijden zich
 • Smaak en reuk gaan achteruit
 • Pijngevoel vermindert
 • Eetlust neemt toe
 • Stemming en gedrag veranderen
 • Reactievermogen in het verkeer vermindert.

0,5 - 1,5 promille(tot 7 glazen voor vrouwen tot 10 glazen voor mannen)

 • Stemming en gedrag veranderen zeer duidelijk
 • Zelfoverschatting doet zijn intree.
 • Verdovend effect op natuurlijke remmingen begint duidelijk merkbaar te worden.
 • Geheugen wordt minder.
 • Beoordelen van situaties wordt lastiger, reactiesnelheid wordt minder.
 • Coördinatie van de spieren wordt aangetast.
 • Links en rechts van de gezichtsas wordt minder waargenomen.

1,5 - 3,0 promille (tot 12 glazen voor vrouwen, tot 20 glazen voor mannen)

 • Eerder genoemde effecten worden nog sterker
 • Gedrag wordt emotioneel
 • Zelfkritiek verdwijnt
 • Het gezicht wordt rood en zwelt op, de pupillen verwijden zich.
 • Kans op misselijkheid en braken wordt groot.

3,0 - 4,0 promille (tot 16 glazen voor vrouwen, tot 26 glazen voor mannen)

 • De zintuigen raken verdoofd, de drinker is totaal in de war
 • Wat hij hoort en ziet dringt nauwelijks tot hem door.

4,0 promille en meer ( 16 glazen + voor vrouwen, 26 glazen + voor mannen)

 • Kans op bewusteloosheid zeer groot.
 • Levensgevaar aanwezig door demping van het centrale zenuwstelsel,waardoor ademhalingscentra in de hersenen verlamd raken.

Wetgeving

De wetgever stelt de normen vast. Deze zijn vastgelegd in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.

Artikel 8 lid 1

Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.[/wet]

Dit is de standaard artikel voor het rijden onder invloed. Dit artikel wordt gebruikt voor diegenen, die onder invloed zijn van onder andere verdovende middelen.

Dit artikel wordt ook gebruikt als bij alcoholgebruik om wat voor reden dan ook geen meting gedaan kan wordendoor middel van een bloedproef of een ademtest. Denk bijvoorbeeld aan zwaargewonden, die behandeld worden in het ziekenhuis. Dit artikel ligt bewijstechnisch nogal moeilijk, aangezien uit feiten en omstandigheden bewezen moet worden, dat de bestuurder onder invloed was van bedoelde stof.

Artikel 8 lid 2

Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.[/wet]

Hoe het alcoholgehalte wordt gemeten staat hieronder omschreven bij "werkwijze politie" hieronder.

Artikel 8 lid 3 (nieuw per 01-01-2006)

In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

 1. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
 2. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

Artikel 8 lid 4 (nieuw per 01-01-2006)

Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op e bestuurder van een motorrijtuig ie zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.

Artikel 8 lid 5

Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon aarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat eze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.

Dit artikel richt zich op de rijschoolhouder.

Artikel 8 lid 6 (nieuw per 01-01-2006)

Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Vanaf 1 januari 2006 gelden er strengere regels voor alcohol in het verkeer. Deze nieuwe regel gaat gelden voor de zogenaamde beginnende bestuurder en voor alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar.

De 0,2‰ limiet geldt voor de beginnende bestuurder gedurende de eerste vijf jaar nadat je je rijbewijs hebt ontvangen. Kort gezegd komt de nieuwe regel op het volgende neer: Méér dan 0,2‰ alcohol? Niet meer rijden!

Vaak volgt de vraag hoeveel iemand mag drinken zonder strafbaar te zijn. De standaard grens is gezet op 220 Ugl, oftewel 0,5 promille. (Voor de beginnende bestuurder en voor de brom-snorfietser tot 24 jaar dus 0,2 promille).

Ja, hoor ik U zeggen, maar hoeveel glaasjes zijn dat nu? Daar is helaas geen passend antwoord op te geven. Dit hangt af van diverse factoren, zoals uw gewicht, uw lichamelijke gesteldheid en gezondheid, uw eetgewoonte, wanneer het laatste drankje is genuttigd en nog een aantal factoren.

Normaal gesproken bent U met twee net gedronken glazen alcoholhoudende drank aan uw taks voor wat betreft het rijden onder invloed. Voor de beginnende bestuurder en brom-snorfietser tot 24 jaar is dit nog minder. Overigens maakt het niets uit welke alcoholische drank U nuttigt. In alle drankjes zit, mits in de juiste glazen geschonken,namelijk dezelfde hoeveelheid alcohol. Oftewel, een borreltje heeft evenveel alcohol als een pilsje.

Iedere bestuurder is verplicht om mee te werken aan een blaastest. Weigert U dan levert de weigering op zich aleen misdrijf op, welke zwaar wordt bestraft. Een weigering staat bij de rechter gelijk aan de hoeveelheid drank, diede hoogste veroordeling oplevert.

Werkwijze politie

In eerste instantie moet U op straat een blaastest uitvoeren. Dit handzame apparaatje geeft de politie een indicatie of U wel of niet boven de wettelijke norm ligt. Is de waarde onder de norm van 220 Ugl (voor de beginnende bestuurder of de brom-snorfietser tot 24 jaar is deze waarde 95 ugl), geeft het apparaat een"P". Geeft het apparaat een andere letter dan deze "P" (een "A" of een "F") heeft U kennelijk te veel gedronken en wordt U door de politie aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.

U moet dan nog een keer blazen, maar dan op een ademanalyseapparaat. U krijgt hier vier blaaskansen, waarvan er twee goed moeten zijn. Dit is een groter apparaat welke zeer nauwkeurig uw alcoholwaarde registreert. Aan de hand van deze uitslag weet de politie wat de vervolgprocedure is. Als u deze blaastest weigert, krijgt u onverbiddelijk de zwaarste straf opgelegd.

Mocht U het blazen (na een herkansing) niet goed kunnen volbrengen, wordt overgegaan tot het nemen van een bloedproef. Dit gebeurt door een arts. Als deze arts van oordeel is, dat het niet verstandig is om bloed af te nemen, bestaat er nog een derde mogelijkheid, namelijk de urineproef.

Indien de uitslag tussen 235 en 350 Ugl ligt zal de politie U een schikkingsbedrag aanbieden. (tussen 220 en 235Ugl wordt bij de niet-beginnende bestuurder niet vervolgd) De schikking aanbieden doet de politie namens het Openbaar Ministerie en komt in plaats van de dagvaarding. Indien u de schikking tijdig betaalt, hoeft u niet bij de rechter voor te komen. U blijft overigens wel geregistreerd staan in het politieregister.

Omrekenen ug/l naar promille

ugl = uitslag na ademanalyse
promille = uitslag van bloedproef

UGL-Promille UGL-Promille UGL-Promille UGL-Promille
100 ---- 0,23
120 ---- 0,28
140 ---- 0,32
160 ---- 0,37
180 ---- 0,41
200 ---- 0,46
220 ---- 0,50
250 ---- 0,57
300 ---- 0,69
330 ---- 0.75
350 ---- 0,80
400 ---- 0,92
440 ---- 1,00
450 ---- 1,03
500 ---- 1,15
550 ---- 1,25
600 ---- 1,38
650 ---- 1,49
660 ---- 1.50
700 ---- 1,61
750 ---- 1,72
800 ---- 1,84
850 ---- 1,95
880 ---- 2,00
900 ---- 2,07
950 ---- 2,18
990 ---- 2,25
1000 --- 2,30
1050 --- 2,41
1100 --- 2,50
1200 --- 2,64
1250 --- 2,76

Deze tabel geeft niet de exacte waarden aan. Hieraan kunnen derhalve ook geen rechten worden ontleend.

Invordering rijbewijs

Naast de dagvaarding is de politie wettelijk verplicht uw rijbewijs in te vorderen indien bij een niet-beginnend bestuurder:

 • Een alcoholgehalte hoger dan 570 ug/l (1,3 o/oo) wordt gemeten;
 • U weigert mee te werken aan een adem-, bloed-, of urine- onderzoek;
 • Bij bloed- of urineafname vermoedt wordt dat de ademanalyse hoger zou zijn dan 570 Ug/l.

Is uw uitslag hoger dan 570 ug/l (1,3 o/oo) en lager dan 800 Ug/l (1,8 o/00) of bent u eerder gepakt voorhet rijden onder invloed met een uitslag hoger dan 350 ug/l, moet u verplicht een driedaagse cursus volgen. De'Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer' is een 'bijscholing'. Deze cursus kost u € 720,00 (prijs 01-01-2011). Als u weigert om aan deze cursus deel te nemen, kan een ongeldig verklaring van het rijbewijs volgen!

Bij de beginnend bestuurder gelden andere waarden. Het rijbewijs van de beginnend bestuurder wordt invorderd, alsde ademanalyse van een beginnend bestuurder meer dan 350 Ug/l (0,8 promille) aangeeft. Bij een promillage van meer dan 570 Ug/l (1,3 o/oo) is een beginnende bestuurder zijn rijbewijs in ieder geval tot aan de zitting kwijt.

Zie ook: Hoe kunt U uw rijbewijs kwijtraken?

Ook als u drugs / geneesmiddelen gebruikt heeft en een voertuig bestuurt, kunt U strafbaar zijn. U kunt beter preventief te werk gaan. Bestel een taxi eventueel met een tweede chauffeur. De taxi brengt u thuis en de tweede chauffeur brengt uw auto thuis.

Voorkomen is beter dan genezen.

Een taxi is altijd goedkoper dan de goedkoopste boete. Andere mogelijkheden zijn de nachtbus of afspraken maken wie er (niet) drinkt.

Denk er aan, dat na een avondje stappen de volgende morgen niet alleen een kater kan opleveren, maar ook nog een proces-verbaal wegens het rijden onder invloed. Immers alcoholresten blijven vrij lang in het lichaam aanwezig. Deze kunnen er voor zorgen, dat u de volgende morgen nog teveel onder invloed bent om deugdelijk te kunnen rijden.

Als u trouwens een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt opgelegd door de rechter, betekent dit, dat U ook niet met een snorfiets of bromfiets mag gaan rijden. Dit zijn namelijk motorrijtuigen in de zin van de wet.

Meer over alcohol kunt U vinden op de tweede pagina alcohol.

Opmerkelijk

Spin veroorzaakt chaos in Tilburg

Een 21-jarige automobiliste uit Tilburg is zo geschrokken van de aanwezigheid van een spin in haar auto dat ze met haar auto op de zijkant in de berm terechtkwam. 

Lees meer...

Politiesites

Sponsors

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.