Search, View and Navigation

Home Verkeer De bromfietser Bromfietskenteken

Bromfietskenteken

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Bromfietsers

Vanaf 1 september 2005 moeten brom- en snorfietsen voorzien worden van een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Bij dat kentekenbewijs horen alle relevante technische en persoonsgegevens.

Inleiding

bromfietskenteken

Iedere bromfietser moet moet in het bezit zijn van een rijbewijs AM, de opvolger van het bromfietscertificaat. Op deze pagina gaat het over het bromfietskenteken. Het bromfietsrijbewijs wordt op deze pagina besproken.

De registratie en het beheer van het kentekenregister is een taak van de Dienst Wegverkeer (RDW). Met ingang van 1 januari 2007 mag een brom- en snorfiets alleen nog met eigen kentekenbewijs en kentekenplaat op de openbare weg rijden.

Waarom de kentekenplicht voor brom- en snorfietsen?

Met de kentekenregistratie worden de technische gegevens van alle Nederlandse brom- en snorfietsen en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd.

De overheid wil daarmee de verkeersveiligheid vergroten, criminaliteit beter aanpakken, de aansprakelijkheid duidelijk vaststellen en de verzekeringsplicht beter handhaafbaar maken. Veel Europese landen, zoals Duitsland, hebben ook een nationale kentekenregistratie.

Wanneer wordt de eigen kentekenregistratie ingevoerd?

De kentekenregistratie voor brom- en snorfietsen is op 1 september 2005 begonnen. Nieuwe brom- en snorfietsen worden vanaf die datum alleen nog verkocht met kentekenbewijs en bijbehorende kentekenplaat. Vanaf 1 januari 2007 is een eigen kenteken(bewijs) voor alle brom- en snorfietsen verplicht.

Voor welke voertuigen geldt de nieuwe wetgeving?

De kentekenplicht voor brom- en snorfietsen geldt voor alle bromfietsen in Nederland. Volgens de wet vallen ook alle snorfietsen, bromscooters, brommobielen en fietsen met hulpmotor onder de definitie van bromfiets.

Onder deze definitie vallen voertuigen zoals de bromfiets, de bromscooter, de snorfiets, de bakbromfiets, de ijscobrommer, de melkkar, de bromfietsquad en de brommobiel. Als een eigenaar na 1 januari 2007 zijn bromfiets op de openbare weg gebruikt, is een eigen kenteken(bewijs) verplicht. In totaal zullen tussen de 450.000 en 500.000 brom- en snorfietsen een eigen kenteken krijgen.

Voertuigen die niet onder de kentekenplicht vallen, zijn:

  • Rijwielen met trapondersteuning die niet harder kunnen dan 25 kilometer per uur en waarbij gebruikers moeten blijven trappen voor aandrijving;
  • Motorrijtuigen die niet harder kunnen dan 6 kilometer per uur;
  • Gehandicaptenvoertuigen met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur die speciaal zijn ingericht voor gebruik door een iemand met een handicap en niet breder zijn dan 110 cm.
  • Motorrijtuigen met drie of vier wielen die voornamelijk zijn ontworpen voor gebruik buiten de wegen en voor vrijetijdsbesteding, zoals cross-trikes en gemotoriseerde golfkarretjes;
  • Motorrijtuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd.

Niet voor alle typen voertuigen is in de wetgeving exact bepaald of het voertuig kentekenplichtig is. Deze wetgeving wordt momenteel uitgewerkt. De hierboven opgenoemde opsomming is daarom niet compleet.

Hoe ziet het nieuwe kentekenbewijs eruit?

De nieuwe kentekendocumenten zien er hetzelfde uit als die van personenauto's. Op het document staan grotendeels dezelfde gegevens.

Het deel IA (voertuigbewijs) omvat de technische gegevens van de brom- en snorfiets. Op het deel IB (tenaamstellingsbewijs) staat de naam- en adresgegevens van de eigenaar/houder en de datum waarop de brom/snorfiets op naam is gesteld.

Deel II (overschrijvingsbewijs) is nodig bij de overdracht van het voertuig, zoals bijvoorbeeld in geval van verkoop.

Hoe ziet de nieuwe kentekenplaat eruit?

Vanaf 1 januari 2007 moeten dus alle brom- en snorfietsen op de Nederlandse weg een eigen kentekenplaat voeren.

bromfietskentekenVanaf het moment dat de eigenaar het nieuwe kentekenbewijs ontvangt, verliest het oude verzekeringsplaatje zijn geldigheid en moet de bromfiets een eigen kentekenplaat voeren.

Ook de oranje en gele plaatjes op het voorspatbord van de brom- of snorfiets zijn vanaf dat moment niet meer nodig. De verzekeringsplaatjes van kentekenplichtige bromfietsen die per 1 januari 2007 geen kenteken hebben, verliezen per 1 januari 2007 hun geldigheid.

Zowel voor bromfietsen als voor snorfietsen is een nieuwe kentekenplaat geïntroduceerd. Dit is een staand model van 10 bij 17,5 cm en een liggend model van 14,5 bij 12,5 cm. De afmetingen zijn zo gekozen dat de plaat in de meeste gevallen op het achterspatbord past.

Ook bevatten beide platen verschillende veiligheidskenmerken die fraude met de kentekenplaat tegengaan. Bromfietsen krijgen één gele retroreflectieve kentekenplaat met zwarte tekens, snorfietsen één lichtblauwe kentekenplaat met witte tekens. Dit kleurverschil zorgt voor een goed onderscheid tussen brom- en snorfiets.

Het is niet mogelijk om voor historische brom- en snorfietsen een historische kentekenplaat aan te vragen.

Wie mag een kentekenbewijs voor een brom- en snorfiets hebben?

Alle inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder mogen een brom- en snorfiets op naam hebben. Bij de tenaamstelling moeten zij hun leeftijd met een geldig, origineel legitimatiebewijs kunnen aantonen.

Iedere brom- en snorfietseigenaar krijgt een kentekenbewijs voor zijn type goedgekeurde voertuig, tenzij is vastgesteld dat de brom- of snorfiets gestolen is, dat er met het identificatienummer (VIN) is geknoeid of dat er andere redenen zijn om geen kentekenbewijs te verstrekken.

De eigenaar van de brom- of snorfiets betaalt de kosten van de kentekenregistratie zelf. De kosten bestaan uit de schouwing, de kentekenaanvraag, de kentekenplaat en - in geval van legitimatie met paspoort - de kosten van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de eigen gemeente.

De kentekening van het bestaande bromfietspark bestaat grofweg uit vier stappen.

  1. Een schouwing bij de brom- en snorfietshandel
  2. Het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor
  3. De kentekenplaat laten maken
  4. Het kenteken doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij

1. De schouwing

De eerste stap tot het krijgen van een kentekenbewijs ligt bij de eigenaar van de brom- of snorfiets. Hij of zij stapt naar een erkende (brom)fietsenhandelaar welke voor hem of haar de schouwing kan uitvoeren. Tijdens de schouwing worden enkele belangrijke technische gegevens opgenomen.

Zo noteert de schouwer in ieder geval het merk, handelsbenaming, identificatienummer (VIN, ofwel frame- of chassisnummer), plaats van het VIN, motornummer en typegoedkeuringsnummer. Ook geeft de aanvrager zijn persoonsgegevens op. Hiertoe is hij echter niet verplicht. De eigenaar van de brom- of snorfiets ontvangt van de schouwer een formulier waarop alle genoteerde gegevens staan.

De schouwing kan alleen uitgevoerd worden door bedrijven die door de RDW erkend zijn en de bevoegdheid hebben de schouwing uit te voeren. Dat zullen over het algemeen verkopers en handelaren van bromfietsen zijn. Een volledige lijst van schouwers zal te zijner tijd te vinden zijn op de website van de RDW.

Voor de schouwing moet de aanvrager een tarief voldoen. De schouwer stelt zelf de hoogte van het tarief vast. De kosten van de schouwing kunnen dus van bedrijf tot bedrijf verschillen. Het gemiddelde tarief zal naar verwachting tussen de € 10 en 15 liggen. Met steekproeven controleert de RDW of de schouw volledig en juist is uitgevoerd.

2. Het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor

Het tweede onderdeel is de aanvraag van het kentekenbewijs. De eigenaar gaat daarvoor met het schouwformulier en een geldige legitimatie naar het postkantoor. De RDW stelt het ook op prijs om het telefoonnummer van de aanvrager te ontvangen om in geval van onduidelijkheid over de aanvraag nadere informatie te kunnen vragen.

Tegen betaling van het vastgestelde tarief van € 22,50 neemt de postkantoormedewerker de aanvraag op. De aanvrager ontvangt een afschrift van alle opgenomen (legitimatie)gegevens. Na de aanvraag op het postkantoor beoordeelt de RDW de aanvraag. Binnen vijftien werkdagen krijgt de aanvrager een reactie van de RDW.

Als de aanvraag correct is,bevat de envelop het nieuwe kentekenbewijs. Is de aanvraag niet correct, dan stuurt de RDW een brief met een verzoek om meer informatie of een afwijzing met reden. In principe krijgen alle brom- en snorfietsen die nu legaal van de Nederlandse weg gebruik maken een kentekenbewijs, tenzij fraude, misbruik of diefstal aangetoond wordt

3. De kentekenplaat laten maken

Zodra de eigenaar het kentekenbewijs heeft ontvangen, kan hij een nieuwe kentekenplaat laten maken. Daarvoor kan de eigenaar alleen terecht bij erkende kentekenplaatfabrikanten. Om een kentekenplaat te laten maken, moet het deel IA en IB van het kentekenbewijs van de brom- en snorfiets en een geldige legitimatie worden meegenomen.

De prijs van een kentekenplaat wordt door de kentekenplaatfabrikant zelf bepaald en kan dus per fabrikant variëren. Het gemiddelde tarief ligt rond de € 10. Namen en adressen van erkende kentekenplaatfabrikanten staan onder andere in de Gouden Gids.

Als de eigenaar/houder de kentekenplaat heeft ontvangen, moet hij de plaat vervolgens zelf op de brom- of snorfiets monteren.

4. Kenteken doorgeven aan de verzekering

Vanaf het moment dat de bromfiets is gekentekend, dient de bromfiets ook verzekerd te zijn. De verzekeringsmaatschappij moet daarom weten wat het nieuwe kenteken is. De eigenaar van het nieuwe kentekenbewijs dient dit zelf aan zijn verzekeringsmaatschappij door te geven.

Welke bromfietsen krijgen een bromfietskenteken?

In principe krijgen alle bromfietsen die nu legaal van de Nederlandse weg gebruik maken een kentekenbewijs. Als fraude, misbruik of diefstal niet aannemelijk gemaakt kan worden, gaat de RDW over tot het afgeven van een brommerkenteken.

De basis voor de registratie is het Identificatienummer (VIN) ofwel framenummer. Heeft het voertuig een leesbaar, uniek en volgens fabrieksspecificaties opgesteld VIN, dan wordt een kenteken afgegeven. Als het VIN onleesbaar is, probeert de RDW op basis van andere beschikbare gegevens het VIN te herleiden.

Lukt dit, dan krijgt de aanvrager bericht van de RDW dat hij een afspraak voor herinslag moet maken bij een RDW-keuringsstation. Aan deze herinslag zijn kosten verbonden. Lukt dit niet, dan wordt geen kenteken afgegeven. Voertuigen met een VIN waarmee zichtbaar geknoeid is, krijgen geen kenteken.

Op basis van het VIN en overige gegevens van de schouwing verzamelt de RDW de technische gegevens die bij de bromfiets horen. Deze gegevens worden overgenomen van de gegevens bij de typegoedkeuring van het voertuig. De typegoedkeuring is een overzicht van technische specificaties waaraan alle voertuigen van een bepaald type moeten voldoen.

Alleen bromfietsen met een Nederlandse of Europese typegoedkeuring krijgen een kenteken. De Europese typegoedkeuring kan sinds 1998 afgegeven worden door een EG land en is geldig is alle EG landen. Deze typegoedkeuring is te herkennen aan het nummer van de Europese typegoedkeuring, dat altijd op het typeplaatje (waarop ook het VIN/framenummer staat) is vermeld. Het nummer begint altijd met een kleine letter "e", met daarachter één of twee cijfers, die het landnummer aanduiden. Een voorbeeld voor een Europees typegoedkeuringsnummer is e4*92/61*2221*00.

Historische voertuigen

Voor historische bromfietsen met een bouwjaar van voor 1 januari 1974 gelden dezelfde criteria. Zo moeten ze wat betreft de typegoedkeuring nu ook al legaal van de weg gebruikmaken.

Van sommige historische bromfietsen is de typegoedkeuring niet meer te achterhalen. Alleen in deze gevallen geeft de RDW op basis van een bouwjaarverklaring, waaruit blijkt dat het bouwjaar voor 1974 ligt en het voertuig een bromfiets is, ook zonder typegoedkeuring een kentekenbewijs af. Aan het verkrijgen van een bouwjaarverklaring kunnen kosten verbonden zijn.

Geen kenteken

Als het voertuig geen Nederlandse of Europese typegoedkeuring heeft én niet historisch is, kan het voertuig alleen een kenteken krijgen na een keuring op toelatingseisen bij de RDW. Het laten uitvoeren van een schouwing is dan dus overbodig.

Tijdens deze keuring moet de aanvrager de herkomst van het voertuigen kunnen aantonen (bijv. met een aankoopnota). Mogelijk moeten ook aanvullende documenten overleg worden, zoals buitenlandse documenten waaruit blijkt dat het betreffende voertuig voldoet aan de Nederlandse definitie van bromfiets.

De kosten van de keuring zijn aanzienlijk hoger dan die van de schouwing en komen geheel voor rekening van de aanvrager. Bromfietsen die niet bestemd zijn of waren voor de Europese lidstaten en Eva-landen zullen worden getoetst aan gecompliceerde toelatingseisen. De kosten hiervan kunnen hoger zijn dan de waarde van het voertuig zelf. Voor voertuigen met een VIN waarmee geknoeid is, is deze procedure niet mogelijk.

Als een bromfiets op welke grond dan ook geen kenteken krijgt mag het voertuig niet meer op de openbare weg komen.

Share/Save/Bookmark


Powered by Joomla!
Style © 2008 - 2013 Team Infopolitie voor Infopolitie.nl